Extra aandachtspunten voor ondernemers tijdens de corona-uitbraak

10 juli, 2020 – Erwin van Leeuwen

Het zijn spannende tijden voor ondernemers. De corona-uitbraak en de daaropvolgende overheidsmaatregelen brengen veel ondernemers in een moeilijk, soms zelfs onmogelijk, pakket. In dit blog attenderen we u als ondernemer op een aantal specifieke aandachtspunten tijdens deze crisis. 

Beëindigen zakelijke overeenkomst vanwege het coronavirus 

Stel, u komt als ondernemer in de problemen vanwege het coronavirus. Of u heeft een overeenkomst gesloten die u, met de kennis van nu, toch liever beëindigt. Dat kan in bepaalde gevallen. 

In veel overeenkomsten staan namelijk opzegbepalingen. Als dat in uw situatie niet het geval is en u wilt toch een overeenkomst beëindigen, kunt u mogelijk een beroep doen op overmacht of op onvoorziene omstandigheden. Neem contact met ons op om na te gaan of dat in uw situatie kans van slagen heeft. 

Spoedwetgeving gedwongen uitzetting beschermt ondernemers niet

Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft aangekondigd met spoedwetgeving te komen om gedwongen uitzettingen als gevolg van de coronacrisis te voorkomen. Deze aankondiging heeft echter alléén betrekking op de huur van woonruimtes. Door de aangekondigde spoedwetgeving worden huurders van kantoor-, winkel-, en andere bedrijfsruimtes niet extra beschermd. Deze aankondiging heeft dus geen gevolgen voor bedrijfsmatige huurders en verhuurders.  

Doe tijdig loonaangifte, betaal later en help uw mede-ondernemers

De Belastingdienst doet een dringende oproep aan werkgevers: ‘Doe op tijd uw aangifte loonheffingen. U hoeft nog niet te betalen, als u uitstel van betaling aanvraagt.’

De reden hiervoor is dat de gegevens uit de loonaangifte worden gebruikt door het UWV voor de NOW-regeling.

Om hier goed uitvoering aan te geven, heeft de Belastingdienst uw hulp nodig. Door tijdig aangifte te doen, beschikken de Belastingdienst en het UWV over zo actueel mogelijke gegevens. Daarmee kan zo snel mogelijk worden berekend waar u en uw collega-werkgevers recht op hebben.

En nogmaals, indien u uitstel van betaling aanvraagt, hoeft u deze nog niet te betalen. 

Gevolgen voor de btw

Door de coronacrises staan ondernemingen soms volledig stil. Evenementen en reserveringen worden massaal geannuleerd. Hierdoor kunt u als ondernemer in de problemen komen. Anderzijds ontstaan er ook weer nieuwe initiatieven, zoals het verlenen van huurkorting of het gratis aanbieden van uw goederen.  Al deze veranderingen hebben gevolgen voor de btw. Waar moet u op letten? We noemen een aantal situaties.

Annuleringen
Wanneer een klant bij u heeft gereserveerd, heeft betaald en vervolgens ten gevolge van het coronavirus annuleert, zult u in bepaalde gevallen de betaling terugstorten. De btw die u reeds heeft afgedragen, kunt u weer terugvragen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. U dient een creditfactuur uit te reiken en na te gaan of de btw door uw klant niet (deels) in aftrek is gebracht, alvorens de btw wordt teruggevraagd.

De vraag doet zich voor of er bij de annulering sprake is van een onbelaste schadevergoeding of een btw-belaste vergoeding die is betaald voor het recht op een prestatie. Van dit laatste geval is sprake wanneer de klant wel recht had op een prestatie, maar niet heeft afgenomen; er is dan wel btw verschuldigd over de vergoeding die de klant betaalt.

Kwijtschelden van uw vergoeding
Als u als ondernemer besluit de vergoeding voor uw prestaties geheel kwijt te schelden, kan dit gevolgen hebben voor de aftrek van voorbelasting, zoals het (gedeeltelijk) terugbetalen van btw op investeringsgoederen.

Een voorbeeld: U verhuurt een pand en besluit gedurende de komende periode geen huur aan uw huurder te berekenen. Het pand wordt dan gedurende deze periode gebruikt voor prestaties waarover geen recht op aftrek bestaat, waardoor btw terugbetaald zou moeten worden. Om dit te voorkomen, is het aan te raden om na te gaan of er een lagere vergoeding of uitstel van betaling overeengekomen kan worden.

Gratis aanbieden van goederen
Wanneer u besluit om uw goederen gratis aan te bieden, kan ook dit gevolgen hebben voor de BTW. U heeft de btw over de inkoop immers teruggevraagd, maar dit kan alleen wanneer dit is toe te rekenen aan btw-belaste prestaties. Volgens het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) is de voorbelasting wel aftrekbaar indien de waarde van de gratis goederen per ontvanger lager is dan € 15,- per jaar.

Tegemoetkoming bij problemen betalen pensioenpremies 

Pensioenuitvoerders hebben aangekondigd ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet te komen, als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

U kunt zich als individuele werkgever melden bij het pensioenfonds of de verzekeraar. Waar nodig worden betalingsregelingen getroffen of worden betalingstermijnen binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of geen administratieve boetes op te leggen.  

De pensioenfondsen voor de horeca, reisbranche en detailhandel kondigen al concrete maatregelen aan:

  • Het pensioenfonds Horeca & Catering int deze maand geen premie bij werkgevers. De automatische incasso voor de premie van maart is uitgesteld tot 30 april.
  • Het pensioenfonds voor de reisbranche, Reiswerk, verlengt de betalingstermijn van veertien naar 45 dagen.
  • Pensioenfonds Detailhandel heeft een Corona-loket geopend. Hier kan o.a. uitstel van betaling worden aangevraagd.

Naar verwachting zullen ook andere pensioenfondsen komende tijd coulancemaatregelen aankondigen.

UPDATE! Betaling reiskosten aan thuiswerkende medewerker 

Als een werknemer een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ontvangt, kan deze gewoon worden doorbetaald. Ook fiscaal is dit toegestaan, mits de werknemer niet langer dan zes aansluitende weken afwezig is. Als de verwacht is dat de afwezigheid langer gaat duren, mag een vaste onbelaste reiskostenvergoeding tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog worden uitbetaald. Daarna mag de vaste reiskostenvergoeding pas weer worden betaald als het werk op de reguliere wijze (dus niet thuis) wordt hervat. Hetzelfde geldt voor een vaste onkostenvergoeding.

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisus is nu goedgekeurd dat een verandering van het reispatroon als gevolg van de coronacirisis buiten beschouwing wordt gelaten. In die gevallen mag de vaste vergoeding onbelast doorbetaald worden, als dat kan op basis van de feiten zoals die waren voor het uitbreken van de coronacrisis. 

U heeft als werkgever dus de keuze: wel of geen reiskosten doorbetalen. Het is namelijk niet altijd verplicht om dit te doen. Daarnaast kunnen andere afwegingen een rol spelen. Als bijvoorbeeld een aantal medewerkers nog wel naar het werk komt, is het dan wel eerlijk om degenen die niet meer reizen wel (helemaal) de reiskosten te betalen? 

Denk aan een thuiswerkovereenkomst 

De oproep van het kabinet is: werk zo veel mogelijk thuis. Bedrijven en hun medewerkers geven hier massaal gehoor aan. Maar, juist nu is het belangrijk om met uw medewerkers goede afspraken te maken over het thuiswerken. Uiteindelijk bent u als werkgever namelijk ook verantwoordelijk voor de werknemer als deze thuiswerkt. Het kan daarom verstandig zijn om een thuiswerkovereenkomst af te sluiten met medewerkers die thuiswerken.

Wat kunt u regelen in een thuiswerkovereenkomst? U informeert de medewerker in elk geval over de arborisico’s en geeft instructies over het beperken hiervan. Ook wijst u de medewerker op de verplichte pauzes. Zo toont u als werkgever aan dat u de werknemer hebt gewezen op de risico’s en gevaren en dus aan die zorgplicht voldoet. 

Naast deze meer algemene onderwerpen kunt u in de overeenkomst organisatiespecifieke kwesties laten opnemen. Maar ook andere praktische zaken, zoals de onkostenvergoeding en de hoogte hiervan. Of instructies om thuis in te loggen op het bedrijfsnetwerk? En, heel belangrijk: neem in zo’n overeenkomst ook altijd op wat de consequenties zijn als een werknemer zich niet aan de afspraken houdt.

Extra kosten thuiswerken beperkt te vergoeden 

Een ruimte in de eigen woning van de werknemer is geen werkplek, behalve voor Arbo-doeleinden. Dat betekent dat er geen mogelijkheden zijn om kosten te vergoeden en of verstrekkingen te doen voor deze werkplek, anders dan arbovoorzieningen en kosten van internet nodig voor het werk. Wilt u als werkgever dus andere zaken vergoeden en verstrekken in verband met thuiswerken, zoals een extra monitor, cartridges of bijvoorbeeld papier en postzegels, dan zullen deze vergoedingen de vrije ruimte belasten.

Op dit moment verwachten wij dat ten aanzien van de fiscale gevolgen van thuiswerken nog aanvullende faciliteiten zullen komen. Eén van de nieuwe aangekondigde maatregelen betreft een verruiming in de werkkostenregeling. Hier gaan wij in onderstaande uitwerking verder op in. 

UPDATE! Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen voor ondernemers om ze in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen hebben als doel ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de maatregelen die al zijn genomen. De maatregelen worden nog verder uitgewerkt, zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Wij geven u alvast een overzicht: 

  • Een verlaging van het gebruikelijke loon bij omzetdaling
  • Maatregel voor zzp'ers: versoepeling urencriterium
  • Verruiming van de werkkostenregeling
  • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting ten laste van de winst van 2019
  • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap'
  • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Een verlaging van het gebruikelijke loon bij omzetdaling

Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van 6.200 euro voor een gemiddelde ondernemer. Naar verwachting zullen rond de 135.000 ondernemers hiervan gebruik maken.

Maatregel voor zzp'ers: versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro. Circa 40.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

Verruiming van de werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting ten laste van de winst van 2019

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor 25.000 euro al in 2020 in plaats van in 2021. Naar verwachting hebben circa 125.000 bedrijven profijt van deze maatregel.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap'

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. Circa 11.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

Eerder schreven we een blog over dit wetsvoorstel. Deze vindt u hier

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. Naar verwachting kunnen 60.000 hypotheekhouders hier gebruik van maken.

Meer weten over de aandachtspunten voor u als ondernemer

Wij kunnen hier niet alle aandachtspunten voor u opnemen. Maar, we staan u graag te woord om uw persoonlijke situatie te beoordelen en u te adviseren in verband met het coronavirus. Leest u ook de andere artikelen over dit onderwerp.


Terug naar overzicht