De Belastingdienst heeft direct na het uitbreken van de crisis een ruimhartig uitstelbeleid aangekondigd voor de betaling van openstaande belastingaanslagen. In een aantal vragen en antwoorden zullen wij ingaan op deze uitstelfaciliteit.

Bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst.

Voor welke belastingaanslagen geldt dit uitstel?

Het uitstel van betaling geldt voor de navolgende aanslagen die niet betaald kunnen worden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus:

 • inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • vennootschapsbelasting
 • loonheffingen
 • omzetbelasting (btw)
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurdersheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

Wat is het startmoment en de duur van het verleende uitstel? 

Na de aanvraag tot uitstel van betaling staakt de Belastingdienst gedurende drie maanden de invorderingsmaatregelen voor deze aanslagen.  Met het Noodpakket 2.0 is de periode voor het aanvragen van uitstel verlengd tot 1 september 2020. Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). 

De periode van drie maanden is te kort. Kan ik langer uitstel krijgen? 

Uitstel van betaling voor een periode van drie maanden is wellicht voor veel ondernemers te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend (niet online). U kunt om deze langere uitsteltermijn vragen in uw eerste verzoek om uitstel of binnen de periode van drie maanden na uw eerste uitstelverzoek. 

Bij het verzoek moet u de omstandigheden aangeven waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen en langer uitstel noodzakelijk is. Voorbeelden zijn een aanzienlijke daling van uw omzetcijfers, opdrachten, bestellingen of reservering ten opzichte van vorige maanden. Voorwaarden zijn wel dat u deze gegevens binnen de periode van drie maanden aanlevert en dat voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt aangevraagd is voldaan aan de aangifteplicht. Daarnaast is het van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in uw onderneming blijft. Om dit extra te waarborgen, moet u bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat u geen dividenden en bonussen uitkeert of eigen aandelen inkoopt. 

Totale belastingschuld tot € 20.000,-
Wanneer de totale belastingschuld op het moment dat de Belastingdienst het uitstelverzoek ontvangt lager is dan € 20.000,-, volstaat een schriftelijk verzoek. Een verklaring van een zogenoemde derde-deskundige is niet nodig. 

Totale belastingschuld vanaf € 20.000,-
Bij een totale belastingschuld vanaf € 20.000,- moet wel een verklaring van een derde-deskundige worden overgelegd. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of de belastingadviseur of accountant. Het mag niet iemand uit de eigen onderneming zijn.

De verklaring van de derde-deskundige moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:

 • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. Bij “korte termijn” valt te denken aan de periode waarin de coronabeperkingen van het kabinet voor desbetreffende ondernemer gelden (bijvoorbeeld sluiting van de horeca, sportaccommodaties en het verbod op evenementen).
 • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
 • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.
 • In de toelichting bij de verklaring geeft de derde-deskundige aan welke documenten of gegevens door u als ondernemer zijn verstrekt, zo nodig voorzien van een nadere toelichting. Een zogenoemde assuranceverklaring die aangeeft dat u als ondernemer voldoet aan de voorwaarden is niet vereist.

Schuift de drie maanden mee op voor latere aanslagen waarvoor automatisch uitstel wordt aangetekend? 

Nee, u krijgt uitstel van betaling voor de periode van drie maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel tot betaling. De invordering wordt gedurende die drie maanden opgeschort. 

Een voorbeeld: U ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum is 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 wordt voor u een verzoek om bijzonder uitstel ingediend. De invordering wordt dan met drie maanden opgeschort naar 1 augustus 2020. 
Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. Voor deze aanslag hoeft niet afzonderlijk uitstel aangevraagd te worden. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus 2020 betaald zijn. 

Ik heb mijn aangifte loonheffingen en/of BTW ingediend en kan deze niet betalen. Moet ik dan nu al een verzoek tot uitstel van betaling indienen bij de Belastingdienst?

Nee, dat is niet de bedoeling. Indien u de af te dragen loonheffingen en/of BTW niet tijdig voldoet, zal de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen wegens het niet betalen van loonheffing en/of BTW. Pas na ontvangst van deze naheffingsaanslag, kunt u om uitstel van betaling bij de Belastingdienst verzoeken. 

Gewijzigd beleid melding betalingsonmacht
De Belastingdienst heeft het beleid omtrent de melding betalingsonmacht gewijzigd. Doet iemand -in zijn functie als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt- het uitstelverzoek voor loonheffingen en/of omzetbelasting (btw), dan beschouwt de Belastingdienst het uitstelverzoek ook als een tijdige melding betalingsonmacht. De melding wordt bovendien rechtsgeldig geacht, tenzij achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houd met de gevolgen van de coronacrisis. 

De melding hoeft dus niet meer afzonderlijk te worden gedaan. Het nieuwe beleid geldt voor aangiftetijdvakken die eindigen na 1 februari 2020. De Belastingdienst beoordeelt de melding betalingsonmacht en koppelt daarover apart terug. 

Hoe zit het met eventuele verzuimboetes wegens het niet tijdig betalen van mijn loonheffingen en/of BTW?

De Belastingdienst heeft aangegeven dat u eventuele verzuimboetes wegens het niet tijdig betalen niet hoeft te voldoen.

Ben ik ook rente verschuldigd over de uitsteltermijn?

De rente die u normaal gesproken betaalt vanwege het te laat betalen van uw aanslag is per 23 maart 2020 verlaagd naar 0,01%.

Wat is het postadres voor het indienen van het verzoek tot uitstel van betaling?

Het postadres voor het indienen van het verzoek tot uitstel van betaling is: 

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen
 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via 0318-587373 of laat uw gegevens achter via het contactformulier en wij nemen vrijblijvend contact met u op. 

Terug naar overzicht