Wij zijn klaar met corona, maar corona nog niet met ons.

22 oktober, 2020 – Lobke van de Lustgraaf

De maatregelen om de toenemende verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn wederom aangescherpt. Deze aangescherpte maatregelen, zorgen wederom voor behoorlijke impact op de economie.

Het kabinet heeft in augustus het steun- en herstelpakket aangekondigd, dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de maatregelen is de verlenging van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, afgekort de NOW, met 9 maanden. Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de crisis een omzetdaling hebben van ten minste 20%. Het doel van de regeling is het behoud van zoveel mogelijk banen en inkomens.

De NOW 1.0 gold in het tijdvak maart, april en mei en werd opgevolgd met de NOW 2.0 voor het tijdvak juni, juli, augustus en september).

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Met de verlening NOW 3.0 wijzigen een aantal zaken om de maatregelen beter aan te laten sluiten om de economische realiteit.

  • De NOW 3.0 wordt opgedeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag, wordt losgelaten. Daarvoor in de plaats komt een inspanningsverplichting voor werkgevers die personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover NOW is ontvangen (werkgevers zijn verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding).
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei en juni 2021) worden verlaagd naar maximaal eenmaal het dagloon.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor de NOW 3.0?

In het eerste tijdvak van 3 maanden (oktober, november en december 2020), geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%. Vanaf het tweede tijdvak (januari 2021) wordt dit verhoogd naar 30%.

Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waar je subsidie voor kunt ontvangen. Ook uitzendbureaus, payrollkrachten en DGA’s vallen onder de regeling.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 3 maanden (oktober, november en december), kunnen een tegemoetkoming van 80% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 80%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 50% van de totale loonsom, et cetera. In de latere tijdvakken (vanaf januari 2021) gaat het minimum om in aanmerking te komen naar 30% omzetverlies.

Wanneer wordt de subsidie definitief vastgesteld?

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient vaststelling van de subsidie aangevraagd te worden.

Als werkgever moet je na afloop van de subsidieperiode van NOW 1.0, 2.0 en 3.0 een definitieve opgave van de omzetdaling indienen. Mogelijk heeft u daarbij een accountantsverklaring nodig.

Een accountantsverklaring is benodigd wanneer u een voorschot heeft ontvangen van € 100.000,- of meer. Voor dit bedrag moet u de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in uw bedrijf of concern bij elkaar optellen.

Als u een voorschot ontvangt van minder dan € 100.000,-, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000,- of meer, moet u ook een accountantsverklaring overleggen.

Tot slot; als u een voorschot boven de € 20.000,- of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000,- ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigd.

Deze maand start ook de eindafrekening van de NOW 1.0. Het loket voor de eindafrekening gaat 7 oktober open. Voor sommige ondernemers zal gelden dat ze nog recht hebben op een aanvulling bovenop het uitgekeerde voorschot van 80% van de subsidie. Anderen hebben het wellicht beter gedaan in dit eerste tijdvak (maart, april en mei) dan verwacht en zullen de subsidie (deels) moeten terugbetalen. Het streven is dat UWV werkgevers eind november informeert over de definitieve vaststelling.

Wat gebeurt er als ik een medewerker ontsla om bedrijfseconomische redenen?

Loonkostensubsidie die u ontvangt voor werknemers die u om bedrijfseconomische redenen hebt ontslagen, moet u voor 100% terugbetalen. Tot eind mei kregen bedrijven die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen, daar bovenop een korting van 50%. Deze ‘ontslagboete’ is voor een groot deel teruggedraaid, omdat er bedrijven zijn die moeten herstructureren om door de crisis te kunnen komen. Ontslagen zijn daarbij soms onvermijdelijk. Wel heeft u als werkgever binnen de NOW de verplichting om uw ontslagen personeel te helpen bij hun zoektocht naar ander werk.

Wanneer moet de NOW 3.0 worden aangevraagd?

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kunt u met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor het eerste tijdvak (oktober, november en december). U kunt voor ieder tijdvak afzonderlijk besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook wanneer u geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kunt u gebruik maken van de NOW 3.0.

Vragen?

Heeft u vragen waar u zelf niet helemaal uitkomt? Of heeft u wellicht een accountantsverklaring nodig? Wij helpen u graag! Neem gerust contact met ons op via 0318 - 58 73 73. 


Terug naar overzicht